کتابخانه - کتابخانه-انواع عضویت و شرایط خدمات
English            
لینک های سریع

نوع عضویت

تعداد امانت

زمان امانت

تعداد رزرو

حداکثر زمان تمدید

دانشجوی کارشناسی

4 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

دانشجوی کارشناسی با پایان نامه

6 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

دانشجوی کارشناسی ارشد

8 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

دانشجوی کارشناسی ارشد با پایان نامه

10 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

اساتید هیات علمی

10 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

اساتید مدعو

6 نسخه

14 روز

---

1 بار 14 روز

 گروه های آموزشی

10 نسخه

7 روز

---

---

محقق

3 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

فارغ التحصیل

5 نسخه

14 روز

---

1 بار 14 روز

کارمندان

4 نسخه

14 روز

2 نسخه

1 بار 14 روز

 
21 شهريور 1396