آموزش

عنوان تاریخ برگزاری زمان مکان مخاطب
آشنایی با کتابخانه 98/8/29 14-14/45 کتابخانه و مرکز اسناد دانشجویان
آشنایی با کتابخانه 98/8/28 14-14/45 کتابخانه و مرکز اسناد دانشجویان
آشنایی با کتابخانه 98/8/27 14-14/45 کتابخانه و مرکز اسناد دانشجویان
آشنایی با کتابخانه 98/8/25 8-9 کتابخانه و مرکز اسناد دانشجویان
معرفی پایگاه های اطلاعاتی 98/3/25 12-13 اداره انفورماتیک دانشجویان
معرفی پایگاه های اطلاعاتی 98/2/4 14-16 مرکز اسناد اساتید و کارکنان