تماس با ما

بخش های کتابخانه شماره تماس داخلی
مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد 230
بخش امانت 229
بخش تامین منابع 235
بخش مرجع و اطلاع رسانی 236
بخش پردازش منابع 231
دیداری و شنیداری 513

 

شماره تماس دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران: 5-22094901