امانت و مخزن

از پرمراجعه ترین بخشهای کتابخانه محسوب می شود. میز امانت کتابدار نیز در این بخش قرار دارد.

برای بهره مند شدن از خدمات امانت، استفاده کنندگان می بایست به عضویت کتابخانه درآیند .

منابع این بخش به زبانهای فارسی، عربی ولاتین جهت امانت واستفاده متقاضیـان سازماندهی و قفسه چینی شده است. سیستم امانت بصورت کامپیوتری است.جهت استفاده بهینه از امکانات موجود این بخش استقـرار کامپیوترهای سرچ، همچنین برگه دانهای متعدد(مولف،عنوان ، موضوع) نیز به بازیابی منابع متقاضیان کمک شایانی می کند .

پاسخگویی به مراجعین ،صدورکارت عضویت، بازیابی منابع ، امانت و تحویل، تمـدید کتاب، قفسه چینـی از وظایف متصدیان این بخش است. میزهای مطالعه جهت سهولت در امر دستیابی به منابع مورد نیاز مراجعین در این بخش تعبیه شده است

منابع این بخش در زمینه های همسو با رشته های تحصیلی و همچنین میان رشته ای از قبیل :فقه و اصول، فلسفه وکلام، اصول عقاید ومعارف اسلامی، ادیان و عرفان، زبان و ادبیات عرب، ادبیات فارسی، حقوق و علوم سیاسی،روابط بین الملل، علوم قرآن ، حدیث ، تفسیر، تاریخ (اعم از تاریخ اسلام، ایران، تمدن و جهان) علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و سایر موضوعات علوم اسلامی - انسانی می باشد .

کارشناسـان پژوهشی معتقدند برای پویایی و تحرک کتابخانه، سیستم باز زمینه را برای بروز تحـولات علمی همـوار می کند بر این اساس کتابخانه دانشگاه امام صـادق (ع) پردیس خواهران با تاکید مسئولین به روش سیستم باز اداره می شود.