پایگاه دسترسی آزاد (فارسی)

پایگاه های دسترسی آزاد (مقالات و نشریات)

عنوان پایگاه آرم و لینک پایگاه توضیحات
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی مقالات و نشریات دسترسی آزاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقالات و نشریات دسترسی آزاد
elmnet مقالات و نشریات و کتاب و پایان نامه دسترسی آزاد

 

پایگاه دسترسی آزاد (کتاب)

عنوان پایگاه آرم و لینک پایگاه توضیحات
  آدیولیب کتابهای صوتی همه حوزه های موضوعی
کتاب دانلود همه حوزه های موضوعی

 

پایگاه دسترسی آزاد (پایان نامه)

عنوان پایگاه آرم و لینک پایگاه توضیحات
پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) همه حوزه های موضوعی