کارگاه و نشست

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری فایل
معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی سمیرا اسماعیلی 1398/02/04 14-16
معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی سمیرا اسماعیلی 1398/3/25 12-13
معرفی پایگاه های اطلاعاتی سمیرا اسماعیلی 1398/10/16 13-14
آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1399/8/28 14-16 دریافت اسلاید
پروفایل پژوهشی گوگل اسکالر سمیرا اسماعیلی 1399/9/16 18-19/30

دریافت اسلاید

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1400/1/23 17/30-19/30
آشنایی با گوگل اسکالر سمیرا اسماعیلی 1400/1/30 17/30-19/30
چگونه به پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی خارج از دانشگاه دسترسی داشته باشیم؟ سمیرا اسماعیلی 1400/8/5 14-16
نکات طلایی پایگاه های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1400/8/22 18-20
آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1401/2/18 18-20
جستجوی علمی با گوگل اسکالر سمیرا اسماعیلی 1401/3/18 13/30-15/30
آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1402/02/09 14-15/30  

عنوان نشست مدرس نشست تاریخ برگزاری ساعت برگزاری  فایل
اهداف خواندن و مطالعه عصمت مومنی 1399/8/24 18-20
معرفی کتاب  مریم برادران 1400/8/24 18-20
مدیریت اطلاعات شخصی محسن حاجی زین العابدینی  1400/8/26 14-16/30 لینک دانلود
معرفی کتاب فلسفه تربیت اسلامی

نیکو دیالمه

سعید بهشتی

1400/12/17 14-16 لینک دانلود
سواد رسانه‌ای محسن حاجی زین العابدینی  1401/8/25 13/30-15 لینک دانلود
معرفی کتاب الهیات سایبر نیکو دیالمه 1401/9/2 13/30-15 لینک دانلود
نشست معرفی کتاب: بنیادهای مشاوره فلسفی فاطمه سلیمانی 1401/11/19 14-15/30 لینک دانلود
چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ مریم برادران حقیر 1402/02/06 13/45-15/15 لینک دانلود