پژوهشیار

مرکز اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران در راستای فعالیت‌ها و خدمات آموزشی و پژوهشی خود اقدام به ارائه خدمتی جدید با عنوان " مشاوره اطلاعاتی در امور پژوهشی" نموده است، تا بتواند دانشجویان و محققان را در تمامی مراحل فرایند پژوهشی آنان از انتخاب موضوع، آشنایی با ساختارها و استفاده از ابزارهای پژوهشی مختلف تا انتخاب مجله و یا چگونگی انتشار نتایج پژوهشی ایشان یاری نماید. کارشناس اطلاع رسانی به عنوان پژوهشیار در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشد.