نشریات و پایان نامه‌ها

نشریات ادواری و جاری به تعداد بیش از 200 عنوان نشریه چاپی (که اکثریت علمی پژوهشی) به صورت آبونمان یا تک جلد تهیه و 20 عنوان نشریه الکترونیکی در این بخش سازماندهی و به روزرسانی می شود. نشریات علمی- تخصصی نیز به زبانهای مختلف در این بخش جهت استفاده مراجعین به صورت صحافی نگهداری می شود.

 

اسناد و مدارک علمی، پایان نامه ها و تحقیقات دانشجویی و مجلدات قدیمی نشریات در این بخش گردآوری و پس از سازماندهی و نمایه سازی و چکیده نویسی جهت استفاده مراجعین نگهداری می شود. کلیه منابع این بخش در پایگاههای جستجوی کتابخانه قابل بازیابی و طبق آئین نامه مصوب فقط در محل قابل استفاده است.