مرکز اسناد

پایان‌نامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پس از سازماندهی نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی جهت استفاده مراجعین در بخش مرکز اسناد قرار دارد. طبق مصوبه جدید دریافت پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری به صورت چاپی ممنوع و فقط فایل آنها در نرم‌افزار کتابخانه الصاق می‌گردد. کلیه منابع بخش مرکز اسناد فقط در محل قابل استفاده است و در پایگاه‌های کتابخانه قابلیت جستجو و بازیابی دارد.