معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

بخش

شماره تماس

22094902

ربابه معصومی

مدیریت

داخلی 230

فاطمه قنبرزاده

امانت و مخزن

داخلی 229

عطیه خرمی

پردازش و سازماندهی منابع

داخلی 231

طاهره ابراهیم

تامین و سازماندهی منابع

داخلی 235

فاطمه همتی

دیداری و شنیداری

داخلی 513

سمیرا اسماعیلی

مرجع و اطلاع رسانی

داخلی 236