آرشیو نشریات

آرشیو نشریات به تعداد 2750 جلد و 258 عنوان در محل جدید(ساختمان ریاست قدیم) ساماندهی گردید. نشریات تخصصی چاپی جدید به تعداد محدود در بخش مرجع جهت استفاده متقاضیان در برد مخصوص قرار دارد. طرح‌ها و تحقیقات دانشجویی در محل آرشیو جدید قرار دارد. نشریات چاپی (که اکثریت علمی پژوهشی) به صورت آبونمان یا تک جلد تهیه شده بودند، در این بخش به صورت الفبایی سازماندهی شدند. 

 

تحقیقات دانشجویی و مجلدات قدیمی نشریات در این بخش گردآوری و پس از سازماندهی و نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی جهت استفاده مراجعین نگهداری می‌شود. کلیه منابع این بخش در پایگاه‌های جستجوی کتابخانه قابل بازیابی و طبق آئین‌نامه مصوب فقط در محل قابل استفاده است.